Forretningsbetingelser for brug af hosting

Forretningsbetingelser for brug af N O Datas webhoteller

Generelt:
Nedenstående betingelser er gældende for brug af N O Datas web-ydelser.
Betingelserne er gældende fra 1. januar 2015.
Nye forretningsbetingelser kan udstedes med 30 dages varsel, dog kan betingelserne ændre straks såfremt det forbedre forholdet til for kunden.
Generelle bestemmelser:
For at kunden kan tegne abonnement hos N O Data, skal kunden være myndig. I tilfælde af at kunden ikke er myndig, skal der underskrives en fuldmagt fra værge, således at den ikke-myndige person får tilladelse til at tegne abonnement hos N O Data.
Det påhviler kunden selv at fremskaffe dataforbindelsen mellem kunden og N O Datas system i forbindelse med brug af den pågældende ydelse.
N O Data kan ikke pådrages pligter i forbindelse med denne dataforbindelse.
Kunden må ikke bruge N O Datas system til at skaffe sig adgang til anden- eller tredjepartssystemer uden tilladelse af denne part.
Brug af mail:
Det er ikke tilladt at bruge N O Datas mailsystem til at udsende masse-e-mails til folk, uden at modtagerne selv har ønsket det.
Hvis dette forekommer, vil der i første omgang blive givet en advarsel til den pågældende bruger af systemet.
Fortsætter misbruget, vil hovedkontoen blive lukket uden refusion af resterende abonnement.
N O Data kan ikke drages til ansvar for brugerens anvendelse af den pågældende e-mailservice.
Det påhviler kunden selv at administrere e-mailkonti, såfremt der ikke er aftalt andet skriftligt med N O Data.
Brug af web-hotel:
Opsætning og opdatering af web-stedet påhviler kunden, medmindre anden aftale er indgået skriftligt med N O Data. Det pålægges kunden selv at forsyne det pågældende web-hotel med indhold og sørge for den daglige vedligeholdelse, såfremt der ikke er truffet nærmere aftale med N O Data herom.
Brug af Web-hotellet til ulovligt/anstødeligt/uetisk/pornografisk materiale på web-hotellet medfører lukning af sitet uden yderligere varsel. Der tages udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. Der må ligeledes heller ikke forefindes større mængder filer til download på det pågældende web-hotel, uden at der er truffet aftale med N O Data herom.
N O Data kan ikke drages til ansvar for data, der ligger på N O Datas servere, eller for om service overholder den til enhver tid gældende lovgivning.
Sikkerhed
Det påhviler kunden selv at sikre sig at brugernavne samt adgangskoder holdes hemmelige.
Kunden skal ligeledes benytte adgangskoder som både indeholder tal/bogstaver og som ikke er simple.
Såfremt at der finder misbrug sted som skyldes kundens brugernavn/adgangskode ikke er hemmeligholdt, kan N O Data skifte adgangskoden eller spærre kunden/kundens brugere, dette kan ske uden at informere kunden forud.
Det påhviler kunden at sikre sig at kundes scripts/programmering/CMS-systemer m.v. holdes løbende opdaterede og er forsvarlige i forhold til sikkerhedshuller.
Såfremt der finder et misbrug sted spærrer N O Data kundens konto/webhotel med øjeblikkelig virkning.
Finder der et misbrug sted, som kan påvises at dette skyldes manglende opdateringer/dårlig programmering/ikke hemmeligholdt brugernavn/adgangskode kan kunden evt. faktureres for det tab som N O Data har haft.
Kunden vil altid blive informeret om et evt. misbrug efter det er blevet stoppet.
Trafik:
Der gives som standard ikke fri trafik.
Til enhver ydelse er der fast en mængde fri trafik, der ikke faktureres. Overskrides denne kvote, kan det pålægges kunden at betale for trafikoverskridelsen efter de til enhver tid gældende takster.
Såfremt kunden ikke ønsker at betale for den ekstra trafik, kan N O Data i samarbejde med kunden lukke for den pågældende ydelse, indtil der kommer en ny kvote til rådighed.
I tilfælde af trafikoverskridelser vil kunden blive underrettet herom, således at kunden har mulighed for at begrænse trafikforbruget.
Fortsatte overskridelser, som er til gene for andre brugere af systemet i perioder, kan medføre, at N O Data lukker for denne trafik, efter at kunden er blevet kontaktet telefonisk, og efter at kunden derved har haft mulighed for at begrænse forbruget.
I tilfælde af grove trafikoverskridelser kan N O Data opsige abonnementet øjeblikkeligt.
Afvikling af scripts
Enkelte ydelser hos N O Data giver mulighed for, at kunden kan afvikle scripts, automatiserede jobs og lignende processer.
Disse processer må ikke tage væsentlige ressourcer, således at de er til gene for den generelle systemdrift eller andre brugere af N O Datas system.
Forekommer der driftsforstyrrelser, vil kunden i første omgang blive kontaktet. Tager kunden ikke denne henvendelse til efterretning og begrænser sit ressourceforbrug, kan N O Data lukke for denne adgang, indtil der er fundet en løsning, som kan godkendes af N O Data.
I tilfælde af direkte systemnedbrud på grund af kundens procesafvikling kan abonnementet opsiges fra N O Data med øjeblikkelig virkning.
Drift:
Det påhviler kunden ikke at hindre den generelle systemdrift.
I tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse og lignende, kan N O Data ikke stilles til ansvar for tabte data, tabt arbejdsfortjeneste, manglende oppetid på ydelser eller lignende.
Der tages ligeledes højde for force majeure, herunder strejke og lockout, og andre udefra kommende hindringer i driften.
Såfremt kunden har lavet særskilt aftale om ekstra backup, kan N O Data ikke stilles til ansvar for validiteten af denne.
N O Data har tavshedspligt i forbindelse med kundens data. N O Data kan have behov for at skaffe sig adgang til kunders data i forbindelse med den daglige drift. N O Data forbeholder sig retten til at skaffe sig denne adgang til kundens data uden at informere kunden herom.
Denne adgang og berørte personer i forbindelse med denne adgang er pålagt tavshedspligt. I tilfælde af, at anden myndighed skal have adgang til kundens materiale, skal der fremvises gyldig dommerkendelse.
Abonnementsbetaling:
Kunden faktureres halvårligt forud, såfremt andet ikke er aftalt på forhånd.
Abonnementet forlænges automatisk efter periodeudløb, såfremt det ikke er opsagt rettidigt.
I tilfælde af manglende betaling udsendes rykker nummer 1 med et rykkergebyr pålagt regningen. Såfremt kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden 5 dage, vil ydelsen blive lukket.
Betales det skyldige beløb ikke i forbindelse med rykker nummer 1, udsendes rykker nummer 2 med et rykkergebyr pålagt regningen, som modsvarer den tid N O Data skal bruge på ekstraadministration.
Ved for sen betaling vil der desuden blive tillagt renter, rentesatsen er 8%.
Betales rykker nummer 2 heller ikke, vil sagen blive overdraget til inkasso.
I tilfælde af genåbning af en ydelse, skal der betales det til enhver tid pålagte oprettelsesgebyr for den pågældende ydelse.
Opsigelse:
Opsigelse fra kundens side skal ske senest 30 dage inden periodens udløb, såfremt at faktura er afsendt af N O Data efter periodens fornyelsesdato, skal opsigelse være modtaget senest 5 dage efter faktura dato.
Opsigelsen skal ske skriftligt eller pr. mail.
I forbindelse med opsigelse af abonnement fra kundens side, refunderes der ikke abonnement.
N O Data kan opsige et abonnement med en måneds varsel - dog med den undtagelse, at har der været brud på forretningsbetingelserne, kan abonnementet opsiges med øjeblikkelig virkning.
Opsiges der fra N O Datas side, vil der blive taget stilling til den pågældende opsigelsen, om hvorvidt der er grundlag for refusion af resterende abonnement.
Der refunderes ikke mindre end 3 måneders abonnement eller min. 350 kr.
Det er N O Data, der suverænt afgør, hvorvidt forretningsbetingelserne er overholdt.
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem N O Data og kunden skal afgøres ved almindelig dansk domstol.
Søborg d. 02/01/2015.

Bemærk, dette website bruger cookies.

Når du benytter dette website, accepterer du at vi bruger cookies. Læs mere

Jeg er enig!

Vi bruger cookies, for at sikre at du får det fulde udbytte af vores website, vi udleverer ikke de opsamlede data til 3.part.
For at du kan logge ind på vores websites, kræver det at du accepterer at vi må sætte en cookie.

Ved at acceptere denne cookie, acceptere også at vi logger hvordan du bruger vores hjemmeside.

Om Os

N O Data har eksisteret siden 2001.
Vi har eksisteret så længe fordi vi driver forretning med fornuft og konstant følger med tiden.
Vælger du N O Data som din IT-leverandør, så er du sikret kontinuitet og stabilitet.
Vi tager hånd om din samlede IT-løsning.

Stolt sponsor for: